Assessors jurídics, laborals i tributaris

30 anys al seu servei

Tel. 93 814 34 14

Notícies

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2020

 • 20-1-2020  Fins al 20 de gener
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d’Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l’Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó
 • 29-01-2020  Fins al 29 de gener
  • IVA
 • 30-1-2020  Fins al 30 de gener
  • Renda
  • IVA
 • 31-1-2020  Fins al 31 de gener
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Declaració informativa de certificacions indivicuales emeses als socis o partícips d’Entitats de nova o recent creació
  • Declaració informativa anual d’imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document
  • Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques
  • Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles
  • Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades
  • Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes
  • Declaració informativa d’adquiisiciones i alienacions d’accions i participacions en Insitituciones d’inversió col·lectiva
  • Operacions amb actius financers
  • Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats
  • Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d’estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència
 • 20-2-2020  Fins al 20 de febrer
  • Renda i Societats
  • Número d’identificació fiscal
  • IVA
  • Subvencions, indemnitzacions o ajuts d’activitats agrícoles, ramaders o forestals
  • Impost sobre les primes d’assegurances
  • Impostos especials de fabricació
  • Impost especial sobre l’electricitat
  • Impostos mediambientals
 • 2-3-2020  Fins al 2 de març
  • IVA
  • Impost sobre societats
  • Declaració anual de consum d’energia elèctrica
  • Declaració informativa anual d’operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit
  • Declaració informativa anual de plans d’estalvi a llarg termini
  • Declaració anual d’operacions amb tercers
 • 20-3-2020  Fins al 20 de març
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d’Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • 30-3-2020  Fins al 30 de març
  • IVA
  • Impostos mediambientals
 • 31-3-2020  Fins al 31 de març
  • Declaració informativa de valors, assegurances i rendes
  • Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d’inversió coletiva espanyoles, així com d’aquells per compte dels quals l’entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsos o transmissions d’accions o participacions
  • Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre de l’exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d’accions o participacions en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles
  • Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger
  • Impost sobre hidrocarburs
 • 1-4-2020  Des de l’1 d’abril fins al 30 de juny
  • Renda i patrimoni
 • 20-4-2020  Fins al 20 d’abril
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d’Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l’Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó
 • 30-4-2020  Fins al 30 d’abril
  • IVA
  • Número d’identificació fiscal
  • Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques
 • 13-5-2020  Des del 13 de maig fins al 30 de juny
  • Renda
 • 20-5-2020  Fins al 20 de maig
  • Renda i Societats
  • IVA
   Impost sobre les primes d’assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l’Electricitat
  • Impostos Mediambientals
 • 1-6-2020  Fins a l’1 de juny
  • IVA
  • Declaració anual de comptes financers en l’àmbit de l’assistència mútua
  • Declaració anual de comptes financers de determinades persones nord-americanes
 • 22-6-2020  Fins al 22 de juny
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d’Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l’Electricitat
  • Impostos Mediambientals
 • 25-6-2020  Fins al 25 de juny
  • Renda i patrimoni
 • 30-6-2020  Fins al 30 de juny
  • Renda i patrimoni
  • IVA
  • Declaració informativa anual d’ajuts rebuts en el marc del REF de les Canàries i altres ajuts de l’Estat per contribuents de l’impost sobre la renda de les persones físiques o de l’impost sobre la renda de no residents sense establiment permanent.
 • 20-7-2020  Fins al 20 de juliol
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d’Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l’Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó
 • 27-7-2020  Fins al 27 de juliol
  • Impost sobre societats i Impost sobre la Renda de No Residents (Establiments Permanents i Entitats en Atribució de Rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol)
  • Declaració informativa anual d’ajuts rebuts en el marc del REF de les Canàries i altres ajuts de l’Estat per contribuents de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la renda de no residents (establiments permanents i entitats en atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol).
 • 30-7-2020  Fins al 30 de juliol
  • IVA
 • 31-7-2020  Fins al 31 de juliol
  • Número d’identificació fiscal
  • Impost sobre Dipòsits en les Entitats de Crèdit
  • Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques
 • 20-8-2020  Fins al 20 d’agost
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l’Electricitat
 • 31-8-2020  Fins al 31 d’agost
  • IVA
 • 21-9-2020  Fins al 21 de setembre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d’Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l’Electricitat
  • Impostos Mediambientals
 • 30-9-2020  Fins al 30 de setembre
  • IVA
 • 20-10-2020  Fins al 20 d’octubre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d’Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l’Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó
 • 30-10-2020  Fins al 30 d’octubre
  • IVA
 • 2-11-2020  Fins al 2 de novembre
  • Número d’identificació fiscal
  • Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques
  • Declaració informativa d’actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables
  • Compte corrent tributari
 • 5-11-2020  Fins al 5 de novembre
  • Renda
 • 20-11-2020  Fins al 20 de novembre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d’Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l’Electricitat
  • Impostos Mediambientals
 • 30-11-2020  Fins al 30 de novembre
  • IVA
  • Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals.
  • Impostos Mediambientals
 • 21-12-2020  Fins al 21 de desembre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d’Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l’Electricitat
  • Impostos Mediambientals
 • 30-12-2020  Fins al 30 de desembre
  • IVA
 • 31-12-2020  Fins al 31 de desembre
  • Renda
  • IVA

 

Som al vostre abast. Com us podem ajudar?