Assessors jurídics, laborals i tributaris

30 anys al seu servei

Tel. 93 814 34 14

Notícies

NOVES MESURES EN MATÈRIA LABORAL

FEBRER 2019

2019

Reial Decret 1462/2018 i Reial Decret Llei 28/2018

Les dues disposicions Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, per que es fixa el sou mínim interprofessional per l’any 2019 i el Reial Decret Llei 28/2018,de 29 de desembre,  per la revaloració de pensions publiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i de treball, van entrar en vigor el passat dia 1 de gener de 2019.

Anunciarem de forma resumida, tot allò que considerem més rellevant del contingut de les 2 disposicions:

El salari mínim interprofessional vigent s’incrementa en un 22,3%, i queda fixat en 12.600 euros a l’any. Suposa 900 euros mensuals per 14 pagues.

S’incrementen les bases mínimes i màximes de cotització a la seguretat social. L’increment de les bases mínimes és també d’un 22,3%, i de les màximes d’un 7% sobre les bases de l’any anterior.

Augmenta el recàrrec de les cotitzacions per contractes temporals de molt curta durada. La quota de cotització per contingències comunes en els contractes de treball de durada igual o inferior a 5 dies, passa d’un 36% a un 40%. Cada dia de treball computarà com 1,4 dies de cotització, a efectes d’accés a prestacions pels treballadors.

Desapareixen els contractes de treball bonificats, vinculats a una taxa d’atur superior al 15%. Es van crear una sèrie de contractes i incentius a la contractació, vinculats a que la taxa d’atur es mantingués per sobre del 15%.  El tercer trimestre de 2018 la taxa d’atur a Espanya ja va ser inferior a aquest percentatge, i el Govern ha decidir eliminar aquests contractes i incentius.

Els contractes i incentius afectats son els següents:

  • Contracte de treball indefinit per a emprenedors
  • Incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa
  • Incentius a la contractació indefinida d’un jove per microempreses i empresaris autònoms
  • Incentius a la contractació de projectes d’emprenedoria jove
  • Contracte primer treball d’un jove
  • Incentius contractes en pràctiques
  • Contractes de treball per la formació de treballadors d’edat compresa entre 25 i 30 anys

Les pràctiques no laborals no remunerades també cotitzaran a la Seguretat Social. Fins ara les empreses només havien de cotitzar per alumnes en pràctiques remunerats, però a partir del moment en que el govern aprovi el reglament que ho desenvolupi (dins d’un termini de 3 mesos), s’hauran de donar d’alta a la Seguretat Social i cotitzar per tots els alumnes en pràctiques.

S’incrementen els tipus de cotització per accidents de treball aplicables a determinades activitats: activitats jurídiques i de comptabilitat, personal en treballs exclusius d’oficina, confecció de peces de vestir, serveis d’allotjament i de menjars i begudes, perruqueries , serveis domèstics, etc.

S’incorpora una nova infracció en matèria de seguretat social per a evitar falsos autònoms. És una infracció greu sancionable amb multa de 3.126 a 10.000 euros, el fet que l’empresa comuniqui a la Seguretat Social la baixa d’un treballador, si després aquest continua la mateixa activitat laboral per l’empresa com a treballador autònom de forma indeguda. Per cadascun dels treballadors afectats es considerarà una infracció.

 

Les novetats referents al col·lectiu de treballadors autònoms:

La base mínima de cotització s’incrementa en un 1,25%respecte de les vigents l’any 2018, i passa a ser de 944,40 euros. La base màxima de cotització passa a ser de 4070,10 euros.

La base mínima de cotització pels autònoms societaris, o per aquells que durant l’any 2018 haguessin tingut contractats en algun moment més de 10 treballadors, és  de 1.214,10 euros.

Els treballadors autònoms han de cotitzar de forma obligatòria per la totalitat de les contingències que fins ara tenien un caràcter voluntari:protecció per atur i per les contingències professionalsAugmenta el tipus de cotització, que passa a ser d’un 30%, i millora la seva cobertura i les seves prestacions.

Millora la protecció per atur, al duplicar-se el període de prestació (abans 12 mesos i ara 24).

En cas d’incapacitat temporal amb dret a prestació, transcorreguts 60 dies des de la baixa mèdica, la Seguretat Social o la Mútua col·laboradora es farà càrrec de l’ingrés de les quotes de cotització.

Tarifa plana de cotització pels treballadors que siguin alta per primera vegada en el règim d’autònoms, o que no hagin estat en alta els últims 24 mesos. La tarifa plana passa de 50 a 60 euros mensuals. No té cobertura per cessament d’activitat ni per formació.

 

 

Som al vostre abast. Com us podem ajudar?